بیمه تعاونی یا بیمه متقابل‌

بیمه تعاونی یا بیمه متقابل‌

بـه‌ نـظر‌ می‌رسد که در بسیاری از موارد مالکان کـشتی بـه انـحصار بـی‌توجه هـستند و به معامله یـا خـرید بیمه ‌‌دریایی‌ از شرکت‌های مرتبط با بیمه لندن و بیمه رویال اکسچینج (سال تأسیس 1720) علاقه‌مند‌ نشان‌ می‌دهند‌. تاریخ ثبت: (1400/06/09 )  تاریخ بروزآوری: (1400/06/09 )

تعریف بیمه تعاونی یا بیمه متقابل‌

بیمۀ متقابل از اقسام بیمه و عبارت است از اینکه چند نفر با سرمایۀ مشترک شرکتى تأسیس کنند و قرار بگذارند هر خسارتى- اعم از مالى و جانى- به هریک از آنان وارد شد از طریق شرکت یاد شده جبران نمایند. از این عنوان در بخش مسائل مستحدثه سخن رفته است.

 

تاریخچه بیمه تعاونی یا بیمه متقابل‌

هر چند عملیات بیمه دریایی پیش از بیمه‌های آتش‌سوزی بسیار رایـج شـده بود ردپای کاربرد اصول تعاونی در بیمه‌ نخستین‌ بار در رشته آتش‌سوزی یافته شده اسـت.حـتی قبل از آتش‌سوزی بزرگ لندن در سال 1666 سیستمی وجـود داشـت کـه بر اساس آن خسارت‌های پدید آمده از آتش‌سوزی از‌ طـریق‌ درآمـد حاصل از مالیات محله‌ها به خوبی تأمین می‌شد. به نظر می‌رسد که واقعه مـصیب‌بار لنـدن، روند این کار را شدت بـخشیده اسـت‌. در‌ این زمـینه سـوابق زیـادی در‌ خلاصه‌ اخبار آتش‌سوزی در بسیاری از محله‌ها وجـود دارد. ایـن خلاصه اخبار در همه محله‌ها توزیع می‌شد و کسانی که از آتش سوزی یا حـوادث دیـگر‌ صدمه‌ می‌دیدند با دریافت کمک‌هایی‌، آرامـش‌ خاطر می‌یافتند. نتیجه دیـگر آتـش‌سوزی به برخی روش‌های تأمین نـیاز دارنـد. آنان متناسب با پیشه خود برنامه‌های جبران غرامت اعضا را، بر مبنای تعاونی در بـرابر ایـن قبیل خسارت‌ها فراهم‌ کردند‌. بـدین تـرتیب، خـسارت‌های فردی، خسارت‌های جـامعه خـاصی محسوب می‌شد که فـرد عـضو آن بود. مالیات‌ها محدود شده بود اما غرامت هم به شرطی پرداخت می‌شد که قـصور اعـضا در بروز‌ خسارت‌ نقشی نداشت‌.


در بیمه‌های دریـایی، کـاربرد بیمه بـه شـکل تـعاونی مدت بیشتری طول کـشید، زیرا صاحبان اموال بیمه‌پذیر از‌ نوعی پوشش موجود که بیمه‌گران خصوصی ارائه می‌دادند احساس رضایت می‌کردند‌. بـه‌ نـظر‌ می‌رسد که در بسیاری از موارد مالکان کـشتی بـه انـحصار بـی‌توجه هـستند و به معامله یـا خـرید بیمه ‌‌دریایی‌ از شرکت‌های مرتبط با بیمه لندن و بیمه رویال اکسچینج (سال تأسیس 1720) علاقه‌ نشان‌ می‌دادند‌. ایـن روال کـار تـا سال 1842 ادامه داشت.


بر اساس گزارش گـروه مـطالعات پیـشرفته از‌ مـؤسسه بـیمه لنـدن «پیدایش و توسعه انجمن‌های حمایت و جبران خسارت(پی اند آی)، به‌ شکل تعاونی در بیمه‌ دریایی‌ سده هجدهم بسیار گسترش داشته است؛ به علاوه، منبعی در گزارش کمیته منتخب بیمه‌ دریایی(تـأسیس 1810) به کلوپ بیمه تعاونی بدنه کشتی اشاره می‌کند که یک«بیمه دوستانه» بوده است‌. سرانجام، بیمه متقابل در قاره‌های اروپا و امریکا رایج شد و عمومیت یافت، تا آن جا که در سده‌های هجدهم و نوزدهم شـرکت‌های بـیمه تعاونی و متقابل متعددی تأسیس شد.

برچسب: بیمه تعاونی; بیمه متقابل‌; بیمه دریایی
اثر یا گردآوری: حبیب میرزایی;منبع: پژوهشنامه بیمه » بهار 1378 - شماره 53 (صفحه 67)

 بیمه تعاونی
 بیمه متقابل‌
 بیمه دریایی

آخرین مطالب مرتبط: