زلزله مریوان به منازل مسکونی در ۲۳ روستا خسارت وارد کرد


زلزله مریوان به منازل مسکونی در ۲۳ روستا خسارت وارد کرد

زلزله مریوان به منازل مسکونی در ۲۳ روستا خسارت وارد کرد

تاریخ بروزآوری:1400/01/19